Moció del grup municipal de la CUP-PC per l'alimentació ecològica als menjadors de les Escoles Bressol i de primària.

Atès que educar als infants en el consum de productes saludables i que respecten el medi ambient, és invertir en infants sans i conscienciats de garantir la sostenibilitat dels recursos.
Atesa la creixent sensibilització per part de famílies i escoles en referència al fet alimentari lligat a la qualitat de vida dels infants.
Atès que els aliments ecològics són més saludables perquè estan lliures de residus tòxics i per aquesta raó son assimilats correctament per l’organisme sense alterar funcions metabòliques. 
Atès que l’agricultura ecològica es la més respectuosa amb el medi ambient, doncs es col·labora amb la conservació de la terra, evitant la seva contaminació, no genera residus i ajuda al estalvi energètic.
Atès que socialment cada cop es valoren més positivament els menjadors sostenibles tant ecològicament com econòmicament que incorporin aliments ecològics, de temporada i de proximitat.
Atès els aliments que es conreen a prop de casa nostra i ens arriben directament del pagès són frescos i saludables, conserven millor les qualitats organolèptiques (gust, olor, sabor) i el seu potencial nutritiu per a una dieta sana i equilibrada. Alhora, al ser produïts/conreats a prop de casa, ajuden a disminuir el cost energètic i contaminant del transport d’aquests i ajudant a disminuir la seva petjada ecològica i de qui els consumeix.

És per aquests motius que el Grup Municipal de la CUP-PC proposa que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès prengui l’acord següent:

1.    Que el plec de condicions del procés contractual per a la gestió del servei de cuina de les Escoles Bressol municipals valori i puntuï de forma decisiva aquelles ofertes que incloguin aliments ecològics, de temporada i de proximitat.
2. Que la inclusió d’aliments ecològics, de temporada i de proximitat no suposarà una pujada de preus dels serveis de menjador a les usuàries.
3.  Animar a les AMPA i direccions de les escoles de primària i secundària a valorar més positivament aquelles ofertes que incloguin aliments ecològics, de temporada i de proximitat.
4.    L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, es compromet a vetllar per la qualitat del servei de menjador de les escoles bressol i les escoles públiques de primària i secundària.
5.    L’Ajuntament es compromet a concedir subvencions a les escoles de primària ( concretament a les AMPEs, que són les encarregades de la contractació d’aquest servei) que incloguin aliments ecològics, de temporada i de proximitat en el seu servei de menjador.
6.  L’Ajuntament es compromet a donar assessorament a les AMPEs i/o empreses que prestin servei de menjador als centres públics del municipi per tal de facilitar el canvi de model cap a aquest tipus d’alimentació.
7.  Refermar  la confiança en les AMPEs que gestionen aquests serveis, ja sigui fent autogestió o contractant una empresa externa com a entitats amb criteri suficient per avaluar la qualitat del servei per ser-ne els primers interessats, consumidors i pagadors del servei.
8.  Instar al govern de la Generalitat a què desisteixi de redactar un nou Acord marc que afecti als centres que estiguin gestionats per les AMPEs i que redacti un nou decret de menjadors on es permeti la gestió d’aquest servei públic a les AMPA.