Moció del grup municipal de la CUP-PC per la realització d’una intervenció tècnica externa del servei d’abastament d’aigua a Sant Cugat del Vallès

Atès que el Ple Municipal de juny del 2015 va aprovar una moció presentada pel grup municipal de la CUP-PC on es proposava constituir una taula per l’estudi de la municipalització del servei d’abastament d’aigua a Sant Cugat del Vallès.

Atès que des de l’aprovació de la proposta només s’han fet dues reunions de la taula per l’estudi de la municipalització de l’aigua.

Atès que en la darrera reunió d’aquesta taula, es va fer una visita a les instal·lacions de SOREA, on es van explicar les infraestructures que gestionen, però no s’ha avançat en l’inventari ni d’altre informació rellevant per a l’avaluació del servei.

Atès que en els darrers anys s’ha fet multitud d’inversions, reparacions i ampliacions en les instal·lacions implicades a l’abastament d’aigua, tal i com  ens va informar SOREA en la visita a llurs instal·lacions. I que aquestes han de ser quantificades  així com l’amortització de les mateixes.

Atès que entenem que la taula per l’estudi de la municipalització de l’aigua ha de tenir un informe detallat de quines són les instal·lacions, el nombre de persones que hi ha actualment treballant a SOREA i les seves condicions laborals, el nombre d’inversions i la naturalesa de les noves infraestructures, etc.

Atès que per el bon funcionament de la  taula, és imprescindible tenir  un informe detallat  sobre la gestió del servei (les despeses, l’eficàcia i l’eficiència del servei de l’aigua) que valori quins han estat els costos i els beneficis d’aquest d’una forma objectiva, objectivable i externa.

Atès que la legislació ha anat canviant en els darrers anys, i aquesta concessió és vigent des de l’any 1974, l’administració local ha de tenir un informe sobre l’evolució del preu, les liquidacions realitzades i pendents, així com l’estat de comptes de la relació entre SOREA i l’Ajuntament.

Atès que per a prendre la decisió adient en el venciment de contracte d’un subministrament tant vital, l’administració ha de vetllar també per a què aquesta informació sigui accessible i comprensible per al conjunt de la ciutadania.

Atès que en altres municipis on s’han realitzat auditories externes a les empreses licitades per a l’abastament  d’aigua, han detectat irregularitats en el manteniment, l’estat d’amortització de les inversions i els compliments contractuals que no havien suscitat cap dubte en anteriors  avaluacions ordinàries.

És per tot això que el ple de l’Ajuntament de Sant Cugat acorda:

PRIMER.- Realitzar una intervenció tècnica externa del servei d’abastament d’aigua a Sant Cugat del Vallès.

SEGON.- Que el contingut tècnic, , ha de ser una intervenció tècnica i econòmica de l’execució contractual de la concessió del servei de subministrament d’aigua potable del municipi quina adjudicatària és SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, S.A ( SOREA) i que ha de contenir, a grans trets:

. Contingut de caràcter tècnic als que cal prestar especial atenció:

• Fons de subministrament, balanç hídric i subministrament d’aigua potable.

• Inventari de les infraestructures afectes al servei.

• Estat actual de les infraestructures de la concessió i avaluació de les possibles deficiències :

-  de la xarxa d’aigua,

-  dels dipòsits d’aigua,

-  d’altres instal·lacions afectes al servei.

• Adequació de les infraestructures i qualitat de l’aigua a la normativa tècnica i sanitària.

• Anàlisi de pressions en la xarxa de subministrament.

• Anàlisi de les instal·lacions contra incendis.

• Valoració del rendiment del servei de subministrament d’aigua.

• Conclusió del diagnòstic tècnic i de qualitat del servei.

Contingut de caràcter econòmic als que cal prestar especial atenció:

• Anàlisi dels costos d’explotació del servei de concessió, tenint en compte la separació entre:

  •  els provinents del subministrament d’aigua,
  •  altres ingressos de la concessió.

• Anàlisi dels ingressos de la informació indicada anteriorment.

• Anàlisi de les tarifes vigents i de la seva evolució.

• Proposta de liquidació i finalització del contracte vigent fent referència a la situació vigent i la proposta de solucions generals a la vista de l’anàlisi tècnic i econòmic.

TERCER.- L’empresa que faci la intervenció tècnica farà lliurament a l’adjudicatari d’un CD amb la documentació següent:

·      Informació del Servei

o   Informació del contracte

o   Inventari facilitat per SOREA

§  Inventari d’instal·lacions

§  Inventari contractual

§  Inventari de recursos humans

§  Inventari d’equips i materials

§  Inventari funcional, de tecnologies i aplicacions

§  Annexes (avaries)

 

·      Informe de liquidació del contracte

·      Padró d’abonats

·      Tarifes d’aigua

·      Ordenances fiscals

·      Analítiques d’aigua

·      Factures compra aigua

·      Quantitat de persones amb impagaments i quantitat de talls de subministrament d’aigua per impagaments.

 

QUART.- Que  s’ordeni i executi una modificació de crèdit per a comptabilitzar les despeses de la contractació de la intervenció tècnica.

CINQUÈ.-Per tal de garantir-ne una transparència total,  la intervenció tècnica fixarà l’objecte de l’auditoria i  presentarà la seva avaluació i conclusions directament a la Taula per l’Estudi de la Municipalització de l’Aigua.

SISÈ: Acordar a la Taula per l’Estudi de la Municipalització de l’Aigua el plec de prescripcions tècniques que ha de regir la licitació del contracte de serveis d’execució de la intervenció tècnica de la concessió administrativa del servei de subministrament d’aigua potable de Sant Cugat.