La CUP-PC demanarà a l'Ajuntament un major suport a les persones migrades en situació de vulnerabilitat

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC PER LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES CONDICIONS, L'EMISSIÓ DE CERTIFICATS D'ESFORÇ D'INTEGRACIÓ I DE L'INFORME D'ARRELAMENT SOCIAL PER AQUELLES PERSONES MIGRADES QUE ESTIGUIN EN MAJOR SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 

Atès que any rere any el mar Mediterrani es converteix en una fossa comuna de persones que fugen de la misèria i la guerra que pateixen als seus països d'origen.

Atès que aquest fenomen comença als espais fronterers europeus, però continua als pobles i ciutats del nostre país amb les persones que han aconseguit evitar els controls policials fronterers i s'han d'enfrontar a una vida en la més absoluta marginació social. Persones que abandonen el seu país d'origen i es veuen desposseïdes de la ciutadania al país de destí, on es troben amb una realitat que els aboca a viure en uns llimbs legals que les condueixen a l'explotació laboral i l'exclusió social.

Atès que moltes d'aquestes persones acaben en circuits il·legals, assentaments en espais insalubres o, encara pitjor, retingudes en Centres d’internament per a Estrangers (CIE), per finalment ser deportades o tornades de nou a la situació anterior.

Atès que totes aquestes persones, quan intenten regularitzar la seva situació a casa nostra, es troben amb l’exigència de tenir un contracte de treball d'almenys un any de durada a jornada completa, la qual cosa és difícil d'aconseguir, per no dir impossible, en el context actual de precarietat en la contractació arran de la darrera reforma laboral, també de crisi econòmica i amb una taxa d'atur que al voltant del 25%. Això suposa també, per a moltes persones, la impossibilitat de renovar els permisos de treball i residencia, quan és el cas.

Atès que el Reglament (BOE-A-2011-7703) de la Llei d'Estrangeria permet la regularització administrativa amb un informe d'arrelament a les persones considerades vulnerables per la seva situació irregular o bé amb un informe d’esforç d'integració. Aquests informes els ha d'emetre la Generalitat a partir d'una proposta positiva elevada per l'Ajuntament. És evident que el simple fet de viure en un lloc sense tenir permís de residencia, per si mateix ja suposa una situació de vulnerabilitat. (Annex 1)

Atès que tota persona que viu a casa nostra té el dret i l'obligació d'estar empadronada a la població on resideix, tingui o no una residencia fixa, ja que el padró és l'eina de les administracions per conèixer el nombre de persones que viuen en cada localitat i així preveure les necessitats de tot tipus. És per això que cap Ajuntament hauria de negar l'empadronament de les persones que viuen al seu poble, vila o ciutat, sigui quina sigui la seva situació legal, laboral o habitacional.

Atès que cal cercar els mecanismes i mesures polítiques que ajudin a la nostra ciutat a poder gestionar millor la cohesió, la qualitat de vida de tots els seus ciutadans i ciutadanes, i el respecte escrupolós de la dignitat del conjunt de les persones, -independentment de la seva situació administrativa- mitjançant les mesures oportunes tant legals com econòmiques per poder fer front a un fenomen que afecta la convivència i per tal d'intentar fer front a la precarietat i vulnerabilitat que moltes persones pateixen per tal d’inserir-se en el món laboral i facilitar el seu procés d'arrelament a la nostra ciutat.

És per tot això que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat assumeix l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.  Sol·licitar a les administracions competents que, en l'actual context de crisi i atur, flexibilitzin les condicions per a la concessió i renovació dels permisos de residencia i treball de les persones estrangeres.

SEGON. Demanar al Govern de l'Estat que respecti l'atorgament de l'arrelament favorable a les persones migrades sense regularitzar que no disposin d'un contracte de treball i que estiguin en major situació de vulnerabilitat

TERCER. Instar a les administracions competents a emetre certificats d’esforç  d'integració i l'informe positiu d'arrelament social de manera automàtica per  aquelles persones que estiguin en major situació de vulnerabilitat.

QUART. Demanar al Govern Espanyol que atorgui el permís de residència a totes les persones que aportin aquest certificat d'esforç d'integració i a la Generalitat de Catalunya que actuï favorablement en la defensa dels drets i deures de les persones migrades

CINQUÈ. Sol·licitar, a les institucions que tinguin contemplada la seva aplicació, la supressió de les taxes per la realització de tràmits d’estrangeria que afectin a persones amb vulnerabilitat.

SISÈ. Comunicar els anteriors acords al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat.

Demanem a les administracions competents a emetre certificats d’esforç  d'integració i l'informe positiu d'arrelament social de manera automàtica per  aquelles persones que estiguin en major situació de vulnerabilitat.

Demanem al Govern Espanyol que atorgui el permís de residència a totes les persones que aportin aquest certificat d'esforç d'integració i a la Generalitat de Catalunya que actuï favorablement en la defensa dels drets i deures de les persones migrades