La CUP-PC DEMANARÀ AL PLE MUNICIPAL DE GENER LA CREACIÓ D'UNA BIBLIOTECA A LA FLORESTA

L’any 2015 va ser l’any de les biblioteques, un dels capítols dels quals sens dubte formen part de l’orgull del municipi de Sant Cugat del Vallès. El Pla de Biblioteques de Sant Cugat preveu la construcció d’una nova biblioteca central que es posarà en marxa l’any 2019. Amb aquesta seran cinc les biblioteques públiques del municipi i cap d'aquestes es troba al barri de La Floresta i Les Planes. És per això que al proper Ple Municipal de gener, portem una moció on demanem la creació d'una biblioteca pública que doni servei  a aquests dos barris del municipi.

Moció del Grup Municipal CUP-PC per la creació d'una biblioteca pública a la Floresta i per l'adequació d'espais municipals mentre aquest projecte no sigui una realitat

L’any 2015 va ser l’any de les biblioteques, un dels capítols dels quals sens dubte formen part de l’orgull del municipi de Sant Cugat del Vallès. El Pla de Biblioteques de Sant Cugat preveu la construcció d’una nova biblioteca central que es posarà en marxa l’any 2019. Amb aquesta seran cinc les biblioteques públiques del municipi. Sens dubte, una biblioteca pública i els serveis que presta són una inversió a llarg termini en benefici de la comunitat.

Tal com s’apunta en les Directrius de l’IFLA per al servei de les biblioteques públiques, editat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya:

  • Sobre l'objectiu de les biblioteques: "L’objectiu principal de la biblioteca pública és proporcionar recursos i serveis en diferents mitjans per atendre les necessitats de les persones i els grups pel que fa a l’educació, la informació i el desenvolupament personal, incloent-hi l’esbarjo i el lleure. Les biblioteques públiques exerceixen una funció important en el desenvolupament i la continuïtat d’una societat democràtica per tal com ofereixen accés individual a un ampli i variat ventall de coneixements, idees i opinions."
  • Sobre la ubicació: "Els punts de servei de les biblioteques públiques han d’estar emplaçats als llocs que resultin més còmodes per als membres de la comunitat. Si és possible, s’haurien de trobar a prop de les xarxes de transport i de les principals àrees d’activitat ciutadana, com ara comerços i centres comercials i culturals. Quan calgui, la biblioteca pública pot compartir l’edifici amb altres serveis, com ara centres artístics, museus, galeries d’art, centres cívics i instal·lacions esportives; això pot contribuir a atreure-hi els usuaris i a facilitar l’estalvi d’inversió i de despeses de funcionament."
  • Sobre els espais: "La biblioteca ha d’incloure espais per a persones adultes, infants (inclosos els nadons) i joves, com també per a usos familiars. S’ha de fixar l’objectiu d’oferir un conjunt de materials que atengui les necessitats de tots els grups i persones de la comunitat."
  • Sobre els recursos tecnològics: "La biblioteca ha d’oferir accés a equipaments tecnològics, informàtics i audiovisuals, com a via per a reduir la distància entre els rics i els pobres en informació i així complir amb una de les seves funcions primordials. Això significa disposar d’ordinadors amb accés a Internet, catàlegs d’accés públic, lectors de microformes, reproductors d’àudio, MP3 i cassets, projectors i equipaments per a persones amb discapacitat. La instal·lació elèctrica ha d’estar en bones condicions i ha de ser accessible i permetre possibles modificacions posteriors."

Atès que les directrius esmentades apunten també que cal veure la tasca de les biblioteques com un servei cultural de proximitat, i que més enllà de la difusió de la cultura i de la seva tasca vinculada al món del llibre i la lectura, una biblioteca és un espai comunitari amb una multiplicitat de recursos.

Atès que en el barri de la Floresta, que juntament amb el barri veí de les Planes conformen una comunitat de gairebé 5000 habitant i que la LLEI 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya en el seu article 34 apunta que en els municipis de més de cinc mil habitants hi ha d'haver una biblioteca local.

Atès que quan la llei parla de municipi de 5000 habitants es pot inferir que que fa referència a un indicador numèric per contemplar una determinada comunitat de ciutadans.

Atès que la Floresta no disposa de cap biblioteca pública ni de cap espai de característiques similars per donar servei a les seves veïnes i veïns.

Atès que les biblioteques del municipi es troben totes a una distància superior de 20 minuts caminant, recomanació que s'estableix, entre d'altres, per ubicar els equipaments bibliotecaris en el territori.

Atès que la Floresta no disposa de cap sala d'estudi com les que s'han pogut posar en marxa en les diferents biblioteques i espais del municipi en períodes d'exàmens.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat ACORDA
 

PRIMER. Incorporar el projecte de creació d'una biblioteca pública que doni servei a la Floresta i a les Planes al Pla de Biblioteques públiques de Sant Cugat del Vallès.

SEGON. Mentre l'equipament definitiu no estigui en funcionament, adequar alguns espais dels equipaments actuals del la Floresta per proporcionar aquells serveis mínims imprescindibles, en horaris adequats a les necessitats dels seus habitants, que una biblioteca oferiria: espais de lectura, sales d'estudi, equipament informàtic i multimèdia, serveis d'impressió, servei de préstec interbibliotecari, espai infantil, etc.

Atès que en el barri de la Floresta, que juntament amb el barri veí de les Planes conformen una comunitat de gairebé 5000 habitant i que la LLEI 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya en el seu article 34 apunta que en els municipis de més de cinc mil habitants hi ha d'haver una biblioteca local.