LA CUP-PC MARCA LA MUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS COM UNA PRIORITAT

La CUP Sant Cugat i Procés Constituent és marquen com a objectiu prioritari per aquesta legislatura la municipalització de serveis i, més concretament, la remunicipalització de serveis estratègics com ara l'aigua en benefici de tota la població. És per això, que en aquest primer ple ordionari del mes de juliol presentaran una moció en aquest sentit i per la creació d'una comissió que estudïi la possibilitat i viabilitat de municipalitzar la gestió d'aquest recurs bàsic. 

La CUP Sant Cugat i Procés Constituent és marquen com a objectiu prioritari per aquesta legislatura la municipaltzació de serveis i, més concretament, la remunicipalització de serveis estratègics com ara l'aigua en benefici de tota la població. És per això, que en aquest primer ple ordionari del mes de juliol presentaran una moció en aquest sentit i per la creació d'una comissió que estudïi la possibilitat i viabilitat de municipalitzar la gestió d'aquest recurs bàsic.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC PER L'ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'AIGUA A SANT CUGAT

Des del nostre grup sempre hem defensat que els serveis municipals, especialment aquells més essencials, han de ser gestionats públicament. Entenem que d'aquesta manera, a part de garantir-ne la universalitat d'accés, els beneficis de l'activitat poden repercutir en la totalitat de la població, alhora que es millora el control sobre les condicions laborals dels treballadors.

L’aigua és un element indispensable per la població i els ecosistemes. Una necessitat bàsica que ha de ser gestionada sota criteris dels béns comuns. Els beneficis generats de la seva gestió s’han d’invertir a fer més eficient la distribució, retornar al medi una aigua amb la millor qualitat possible, així com garantir els cabals ambientals de les conques i la integritat dels ecosistemes. L'aigua és, a més, un dret humà reconegut per les Nacions Unides en la seva resolució 64/92 aprovada el 28 de juliol de l'any 2010, i que diu textualment que «l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els drets humans»

Però a casa nostra hem perdut el control del seu cicle, amb un model mercantil que ha convertit l'accés i el sanejament de l'aigua en un procés que beneficia unes poques empreses en detriment del medi i la seva població. Avui a Catalunya, només un 20% dels municipis gestionen l'aigua directament, sense externalitzar-la,  No obstant això, els darrers anys diversos ajuntaments n'han recuperat el control directe, en paral·lel a la tendència remunicipalitzadora de l'aigua a nivell mundial: En l'informe de 2014 del Transnational Institute (TNI) i la Public Service International Resarch Unit (PSIRU) es tenien registrats 180 casos de remunicipalització de l'aigua, i a dia d'avui ja hem superat els 234 casos. Entre ells, ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín, La Paz, etc.

Aquestes experiències, com algunes que tenim a Catalunya (Mataró, Manresa, Parets, Montornès, Arenys de Munt, etc) deixen clar que es pot gestionar amb èxit el servei de l'aigua incorporant criteris de transparència, eficiència, sostenibilitat, participació i proximitat.

Aquesta tendència s'explica perquè aquesta gestió no mercantil permet que es duguin a terme inversions que el sector privat no posa en marxa i, en alguns casos, una reducció de la tarifa pagada pels usuaris, com el cas de París, on la gestió pública va reduir un 8% el rebut.

A Sant Cugat tenim experiències recents de municipalització de serveis que estaven gestionats per una empresa privada -com les zones blaves- i que la seva recuperació permetrà invertir els beneficis  en qüestions cabdals per la ciutat.

Atès que la concessió amb l'empresa que gestiona l'aigua a la nostra ciutat, SOREA, finalitza durant aquest mandat, l'any 2017.

És per tot això que el Ple municipal de Sant Cugat del Vallès adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Crear una comissió d'estudi de la municipalització de la gestió del servei de l'aigua.

SEGON. Organitzar una audiència pública per sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió de l'aigua a la ciutat, que compti amb la presència de persones i col·lectius especialitzats en la qüestió, així com els agents que actualment gestionen el servei.

 

 

 

 

 

Des del nostre grup sempre hem defensat que els serveis municipals, especialment aquells més essencials, han de ser gestionats públicament. Entenem que d'aquesta manera, a part de garantir-ne la universalitat d'accés, els beneficis de l'activitat poden repercutir en la totalitat de la població, alhora que es millora el control sobre les condicions laborals dels treballadors.