LA CUP-PC DEMANARÀ A L'AJUNTAMENT LA CREACIÓ D'UN VIVER DE COOPERATIVES I ECONOMIA SOCIAL

Els darrers anys, el ple de la nostra ciutat ha aprovat donar suport i impulsar el cooperativisme (març de 2012) i adherir-se a la Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària (novembre 2015) i l’Ajuntament ha impulsat algunes iniciatives -com l’organització del concurs d’economia social i cooperativa o la posada a disposició d’espais físics bonificats per aquest tipus d’iniciatives- que estan donant fruits amb la creació d’empreses i la conseqüent ocupació. Aquests bons resultats ens han d’esperonar per reforçar el posicionament de l’economia social i solidària com un dels motors de desenvolupament local i d’arrelament amb la ciutat

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC PER LA CREACIÓ D’UN VIVER MUNICIPAL DE COOPERATIVES I ECONOMIA SOCIAL

ATÈS QUE Les cooperatives són empreses basades en principis en les quals les persones sòcies participen de la propietat, , la gestió i els resultats en funció de l’activitat realitzada. Una empresa cooperativa significa una altra forma de treballar i, a més a més, són un model empresarial d’èxit, innovador, resilient i eficaç a curt i a llarg termini, capaç de funcionar a petita i a gran escala, vàlid per a tots els sectors d’activitat econòmica i generador de milions de llocs de treball.

ATÈS QUE Vivim un moment extraordinàriament favorable a aquest tipus d’empreses, que promouen l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més desafavorits. Aquest bon moment s’ha traduït, els darrers anys, en un creixement del cooperativisme continuat, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, amb més de 4000 empreses i donant feina a més de 30.000 persones, superant el mig milió de clients i consumidors.

ATÈS QUE Els darrers anys el ple de la nostra ciutat ha aprovat donar suport i impulsar el cooperativisme (març de 2012) i adherir-se a la Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària (novembre 2015) i l’Ajuntament ha impulsat algunes iniciatives -com l’organització del concurs d’economia social i cooperativa o la posada a disposició d’espais físics bonificats per aquest tipus d’iniciatives- que estan donant fruits amb la creació d’empreses i la conseqüent ocupació.

ATÈS QUE Aquests bons resultats ens han d’esperonar per reforçar el posicionament de l’economia social i solidària com un dels motors de desenvolupament local i d’arrelament amb la ciutat.

Des del grup municipal de la CUP-PC proposem al Ple Municipal de Sant Cugat l’adopció dels següents acords:

PRIMER. La creació d’un viver municipal de cooperatives i economia social, que doni suport a creació i consolidació d’empreses d’economia social locals. El viver hauria d’oferir sessions de suport per a la identificació dels projectes i la seva concreció en el pla d’empresa, així com informar sobre tràmits, normatives i marc legislatiu, ajuts, subvencions i convocatòries, activitats formatives en economia social, gestió empresarial, comptabilitat, etc.

SEGON. Fer una recerca de les diverses ajudes que podrien aportar recursos al projecte: Fons estatals per la Inversió Local, Plans de Cooperació Local i altres ajudes vinculades al desenvolupament local.

TERCER. Habilitar espais físics en alguns dels edificis municipals per poder desenvolupar en condicions aquesta tasca. Crear la figura d’assessor expert que pugui donar suport i acompanyar en el projecte i dotar d’infraestructura (disposar d’ordinadors, xarxa wifi, sales de reunions i conferències, zones de treball en xarxa...) que ajudi a dinamitzar el teixit social i empresarial que sustenta l’economia social i solidària.

QUART. Una de les funcions del viver haurà de ser impulsar, des del municipi, jornades d’emprenedoria, fires, trobades i tallers que fomentin la pràctica de l’economia social i solidària per tal d’enfortir els projectes cooperatius.  

Demanem la creació d’un viver municipal de cooperatives i economia social, que doni suport a creació i consolidació d’empreses d’economia social locals. El viver hauria d’oferir sessions de suport per a la identificació dels projectes i la seva concreció en el pla d’empresa, així com informar sobre tràmits, normatives i marc legislatiu, ajuts, subvencions i convocatòries, activitats formatives en economia social, gestió empresarial, comptabilitat, etc.