LA CUP-PC DEMANA LA CREACIÓ D'UNA CASA DE LA DONA A SANT CUGAT DEL VALLÈS

Les violències vers els dones, en el seu sentit més ampli, són una estratègia clau de perpetuació del  sistema capitalista i patriarcal per mantenir el control sobre nosaltres. El desmantellament de drets que està duent a terme en nom de la crisi econòmica, les polítiques d’austeritat i les retallades a l’Estat del Benestar impliquen un retrocés en la llibertat i l’autonomia econòmica de les dones. Aquests danys estan precaritzant les nostres vides i situen l’horitzó de l’eradicació de la violència masclista més lluny encara. 

Moció del Grup Municipal CUP-PC  per a la creació d'una Casa de la Dona a Sant Cugat del Vallès

ATESOS

Les dades de violència masclista i els indicadors d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones mostren que a Catalunya estem molt lluny d'aconseguir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i d'eradicar la violència contra les dones (que augmenta de manera alarmant entre la població més jove).

Les violències masclistes són un problema estructural d’origen sociocultural; el trobem a l’escola, al treball, al carrer, als mitjans de comunicació, dins les llars… i per tant, és necessari un canvi de mentalitat i de conducta per eradicar-lo. La violència física, , suposa la màxima expressió de la violència masclista vers les dones, però no és més que la punta de l’ iceberg d’una piràmide de diferents formes d’opressió. A sota, tota una sèrie de diferents mecanismes de les violències masclistes (psicològica, econòmica, institucional, simbòlica, estructural...), que prenen un caràcter més subtil i invisible, ens coaccionen i discriminen dia a dia.

Les violències vers els dones, en el seu sentit més ampli, són una estratègia clau de perpetuació del  sistema capitalista i patriarcal per mantenir el control sobre nosaltres. El desmantellament de drets que està duent a terme en nom de la crisi econòmica, les polítiques d’austeritat i les retallades a l’Estat del Benestar impliquen un retrocés en la llibertat i l’autonomia econòmica de les dones. Aquests danys estan precaritzant les nostres vides i situen l’horitzó de l’eradicació de la violència masclista més lluny encara.

Des de l'Ajuntament cal prendre partit i responsabilitat vers les dones de la vila, i destinar recursos i esforços, tant polítics com tècnics, per a la igualtat de gènere, la coeducació i l’eradicació de les violències masclistes, reafirmant un compromís estable i perseverant com a administració pública, un compromís que ha d’impulsar la necessària transformació dels valors socials i implementar les mesures i dotació de recursos que permetin combatre la xacra de la violència masclista a través de polítiques actives de lluita contra el patriarcat.

En la lluita contra totes les desigualtats, existeix un mecanisme que s’erigeix com un dels més eficients: teixir llaços de cooperació i solidaritat, d’entesa i d’ajuda mútua. Tant per afrontar problemàtiques col·lectives com  per a fer desaparèixer les traves  per arribar a la igualtat de de fet.

Atès que als Pressupostos Participatius es poden escollir projectes d’inversió però no estaven contemplats els arquetips de gestió, element que esdevé cabdal amb aquest tipus de projectes on l’apoderament i l’autogestió en són els motors.

Tot i que entenem que la sororitat i la complicitat no són accions humanes que pugui guiar l’administració, aquesta sí que pot apostar per facilitar i fer accessible espais i estructures per a què aquesta succeeixi. En aquest sentit, un espai de trobada fet per dones i per a dones, es pot revelar com un mecanisme de trobada, reconeixement i apoderament de les dones bàsic per a la presa de consciència i l’ajuda mútua en problemàtiques comunes

És per tot això, que l'Ajuntament de Sant Cugat reunit en Ple Municipal ACORDA:

PRIMER. La creació d'una Casa de la Dona a Sant Cugat del Vallès

SEGON.  La cessió d'un equipament en desús, o la compartimentació  d'espais que estiguin actualment en procés de cessió.

TERCER. La Casa de la Dona comptarà amb una partida específica a la partida de pressupostos.

QUART. L'organització interna serà democràtica i autorganitzada, mecanisme imprescindible per a l'apoderament de les usuàries i amb vistes a trencar la línia d'assistencialisme en matèria d'atenció social.

CINQUÈ. S'emplaçarà a col·lectius que treballen la perspectiva de gènere i els drets de la dona a treballar en la confecció i elaboració de La Casa de la Dona.

 

Sant Cugat del Vallès, 30 de juny de 2016

Grup Municipal CUP-PC

Des de l'Ajuntament cal prendre partit i responsabilitat vers les dones de la vila, i destinar recursos i esforços, tant polítics com tècnics, per a la igualtat de gènere, la coeducació i l’eradicació de les violències masclistes, reafirmant un compromís estable i perseverant com a administració pública, un compromís que ha d’impulsar la necessària transformació dels valors socials i implementar les mesures i dotació de recursos que permetin combatre la xacra de la violència masclista a través de polítiques actives de lluita contra el patriarcat.